محبت

 

هر انکـــو با محـــبت  یار  باشد

و او  را  از دشمنی  انکار  باشد

درین  دنیا  و آن  دنیا  همــیشه

بود  دوست  خدا  ســـردار باشد

 

تخت و تاج

نمیدانم چه رسم است چه رواج است

نصیب هر کسی که تخت و تاج است

وطن را  میــفروشد، هم  خودش را...

وکیل سود  و ... بازار حــــراج است

 

آب و دانه

کی داند چیست بین خانه ای  ما ؟!

به غیر از  این  دل دیوانه  ای  ما

خطا از ماست از همسایه دانیم...!

به دست اوست به آب و دانه ای ما

 

گل و خار

خــــدا شد خسته  از  این  آفرینش

که خار از گل بُود در گلستان پیش

صــدایی آمــــد  از  ابر  بهــــاران

که تگرگ میزند بر برگ گل نیش

 

ره ما

هــوای ما  پُر از باروت  و خاک است

ره  مــا  چاله  و  کوه  و مغــاک است

نمیدانم  چـــــــــــــرا  طــرد  خــدا ایم

اگرچه  قلب ما صاف است و پاک است

 

سکوت تلخ

سکوت تلخ ما از روی جبر است

صفات خـلقت ایوب صبــر است

مگــــو دنیاست جای انس و اُلفت

که اینجا مآمن اسلام و گبر است

 

نعمت الله ترکانی