افغان موج   

 

استقلال

 

تمثیل

 

دو تا  طالب دو تا  کافر تو تا خر

به ملک ات نام شان گردیده رهبر

خـــدا داند  که  این  تمـثیل  بیجا

چـــــرا هـرگز نمی آید  به  آخــر

 

رقص

.بود رقصـــم بساز امـــــریکایی
که ریتم اش کرده شوقم را نهایی
بریزد  بر سـرم باران  دالـــــــر
از ان بزم   پر از لطف  هوایی

درد بیدرمان

کجا یکـــجا شدن امــــکان  ما شد

از آنروزی که سگ دربان  ما شد

به دندان کند هر جایکه میخواست

و زخمش درد بی  درمان  ما  شد

 

استقلال

مـــــرا با نام افغان حال  دادند

هزاران صورت و تمثال دادند

زبانم  را ز کام  مـــن  کشیدند

برای گـفتن  استـــــقلال  دادند

 

بخت ما

درخت بخت ما  حاصل گرفته

تمام  قریه  ها را  سیل  گرفته

سر و سردار ها گم گشته دیگر

سر هر کوچه  را قاتل  گرفته

 

بخت ما

درخت بخت ما حاصل  گرفته

تمام  قریه  ها  را  سیل گرفته

سر و سردار ها گم گشته دیگر

سر هر کوچه را  قاتل  گرفته

 

تخم شقاوت

به حق  ما  ســـتم  پیوسته  کردند

بنام قـــوم و دین صد دسته کردند

چنان تخـــــم شــــقاوت کاشتند تا

که قلبی هر کسی را خسته کردند

 


نعمت الله ترکانی

19 اگست 2011