پارلمان افغانستان مظهرارادۀ جنگ افروزان

تقریبا از بدو تشکیل پارلمان افغانستان تا حال هر روز و هر هفته اخبار کشمکش ، بوتل پراگنی، فحاشی و جعل واقعیت ها توسط هشتاد فیصد نماینده گان پارلمان در رادیو ها و تیلویزیون های جهان به نمایش گذاشته میشود. آخرین رویداد از همین کشمکش ها جریان افتضاح امیز استیضاح وزیر خارجۀ افغانستان داکتر رنگین دادفر اسپنتا بود. داکتر رنگین دادفر که در کابینۀ کرزی یکی از باسوادترین و بنا براین یکی از النترنیف های بود که نیرو های عقبگرا و مرتجع  را بار بار به چالش گرفته و از عدالت انتقالی حمایت میکرد. دیری نگذشت که مورد هجوم لجام گسیختۀ جنگسالاران قرار گرفت.

جبهۀ شمال به سرکرده گی پروفیسر جنگ های تنظیمی برهان الدین ربانی، استاد سیاف، کریم خلیلی به اشارۀ  همسایه های شمالی، جنوبی و غربی کمپاین تبلیغاتی را علیه دادفر اسپنتا شروع نمودند. سایت های انترنتی آریانا نت فارسی، سرنوشت، و خاوران در طول یک سال اگر ریگ زیر دندان شان آمد بی مهابا بر وی  تاختند، گاهی او را دارای تابعیت های دوگانه گاهی او را وابسته به شاه سابق، گاهی او را بی سواد و گاهی هم ازین پا فراتر گذاشته  منسوب به جریان شعلۀ جاوید معرفی نمودند. در این میان نقش جریدۀ  امید به گرداننده گی محمدقوی کوشان که از امریکا نشر میشود و این جریده بر علاوه کمپاین تبلیغات خراسان، سرود ملی و همچنان به موضوع زبان ملیت های داخل وطن نظریات مغرضانه و تحریک امیز پخش و نشر مینماید درخور توجه است.

آقای قانونی رییس پارلمان افغانستان از یاد برده است که در وقت زمامداری برهان الدین باد از کدام سمت میوزید و مردم ما را چه کسانی آواره  دیار بیگانه گان ساختند. داکتر عبدالله در زمان وزارت خارجه اش کدام دستاوردی درمقابل مسایل بین الملی به نفع مردم اش داشت. باید او در مقابل هجوم بیرویۀ طالبان پاکستانی و عراب سعودی به خاک افغانستان قبلا محاکمه میشد.

بار اول نیست که دولتمردان فایشست ایران به خارج نمودن مهاجرین افغان از ایران دست میزنند. چنانکه درطی سه دهه بار ها برای فشار آوردن به دولت و برآوردن خواسته های سیاسی خویش دستور خارج ساختن مهاجرین   صادر کرده اند. داکتر اسپنتا در مقابل تصمیم دولتی که در خودکامه گی و ماجراجویی هایش جهان را به چالش گرفته چه کرده میتوانست. فرض کنید او خواهش میکرد  که مهاجرین را بگذارید چند سال دیگر هم در ایران باقی بمانند. آنگاه دولتمردان ایران قبول میکردند؟ دولت ایران تا حالا در مقابل دو مصوبه شورای امنیت سازمان ملل و التیماتوم های امریکا لجوجانه مقاومت میکند. آنگاه پارلمان عقیده دارد که دادفراسپنتا باید معجزه میکرد.

عکس العمل پارلمان در مقابل تصمیم دولت ایران؛ در رد صلاحیت وزیر خارجه خیلی خنده آور است و به گمان زیاد مقدمۀ جنگ دیگری است که باید برنده و بازندۀ آن در ماه های آینده معلوم شود. یا جبهۀ نام نهاد متحد ملی ویا هم نیرو های ردیکال در درون حاکمیت...