آدم خان چرسی ــــ رقص يک دختر پشتون

فرستنده : سلیمان کبیر نوری