270- Haram ya Hall حرام یا حلالShafie Ayar

 

ارسالی: سلیمان کبیر نوری