این نوشته به دیگرسایت های پرچمی ارسال شده

دوست محترم! احترام وسلام مرابه بزرگواری شما بپذیرید.

دانشمند محترم هرنوع خشونت وتوهین به کرامت انسانی یک انسان که درهردین وهرمذهب وهرآیدیا ازهرملیت وازهرنقطه دنیاباشد،یا زن یا مردخلاف انسان وانسانیت است. من به کرامت انسان سخت احترام دارم واگرتوهین شوم حق به خود می دهم که ازخود دفاع کنم حتی اگروکیل خدا باشد.

آقای رحمت جان عزیزلطفاً به سایت پندارکه اورگان نشراتی پرچم به جای جریده پرچم زمان شاه نشرات خود را ادامه می دهد یک مرتبه ازروی شرافت وبزرگواری سربزنید. به گفته مزدک که درنامه خود درقسمت بابک معلومات داده نوشته او افغان نیست بعد ازمرگ پدرومادراش که ایرانی الاصل بوده پدرو مادراش از جمله اعضای حزب توده ایران بودند و ازدست ساواک  فرارکردند و به افغانستان آمدند؛ به اساس دستورگ.ک.ب ببرک از این فامیل حمایت کرد وبعد ازمرگ پدرومادربابک خواهربابک وبابک به یک خانواده که نزدیکی به ببرک داشت توسط ببرک به فرزندی داده شد.

حالا این شرف باخته ایرانی با وجودیکه به فرهنگ افغانی آشنایی دارد بزرگان ودانشمندان افغانستان را توهین درسایت پنداروچندین سایت وفیس بوک  به نام های مختلف عکس های سکسی به نام ناموس افغانستان می سازد هرنوع توهین به نام این وآن می کند. تا امروز یک پرچمی شرافت مند پیدا نشد که امثال مزدک شرف باخته را افشا می کرد وپاچه ملت افغانستان را از دهن این سگ نجات می داد. سایت اصالت ، سایت سپیده دم ، سایت آریایی وغیره سایت های پرچم این ایرانی الاصل سپر رذالت ساختند تا به ملت افغانستان توهین کند.

اگرمی خواهید من ایمیل های این شرف باخته ها را به شما ضمیمه کنم. اینها نه به ناموس خود بند وباز هستند نه به ناموس بشریت تا این سگ به پاچه من دهن نه انداخته بود من از پنجاه سال پیش نقد وطنزدرمجلات وجراید رسمی ودولتی افغانستان نوشتم ببرک ،امین و تره کی سالها دریک کاسه با من نان خوردند ویس ناصری که سرببرک حمله کرد یک پرچمی جرات نکرد من بودم که دفاع کردم سراناهیتا حمله کردند من بودم که دفاع کردم من به خود اناهیتا درتیلفون گفتم یک پرچمی به این بی وجدان نوشته نکردچه رذالت قلمی درسایت پنداربه راه انداختی.

شما بخوانید که پدرمن یک مشروطه خواه بودببرک وترکی به اواستاد خطاب می کرد. این شرف باخته به نام خود ونام های مستعارلعنت فرستاد او یک شهید وطن بود که توسط اخوان به شهادت رسیده بود.

به خانواده مبارزمن که تاج تاریخ بوداو توهین کرد یک نفر به این شرف باخته نه گفت که این چه چرندیات است که می نویسی وعکس سکسی به ناموس ملت افغانسان درانترنت نشر می کنی حتی خرملت افغانستان وقتیکه یک عکس لچ ببیند می داند که این ازیک افغان نیست حتماً این عکس که آیدیای سیاست های روسها بوده کدام شراف باخته به خاطر بدنامی یک خانواده شریف استفاده کرده وقتیکه شما یک انسان ویک خانواده را توهین می کنید به خود حق می دهد وکسی که از خود وهویت خود دفاع می کند اورا بداخلاق ، زبان مردارو بی بند بارقلمداد می کنید.

این شرف باخته زمانی که علیه جلال بایانی وخانواده او نوشت به ناموس وخانواده اورحم نکرد وجلال بایانی همسنگرخود شما بود همه ملت افغانستان فهمیدکه این ها نه تنها سرناموس ملت افغانستان بلکه سرناموس خود بند وبازنیستند.

پنجشیری سالها علیه ببرک دسیسه ساخت دربین ملت افغانستان این آوازه را پخش کرد که ببرک لنده اناهتا است وامروزازخراسان وخراسان بازی دفاع می کند خط مشی حزب دموکراتیک را زیرپا گذاشته هرروزنوشته وعکس دستگیر درپهلوی عکس اناهیتا وببرک به نشر می رسانید.

این پرجمی ها از چه می شرمند پیروان ببرک واناهیتا مگرخبر از رذالت های پیروان خلق علیه ببرک ندارند ویا وجدان شان مرده است چطورشرافت شان قبول می کند که عکس دستگیرها را درپهلوی عکس اناهیتا ها وببرک ها به نشرمی رسانند. اگرمن بگویم ویا نگویم درصدها مجلس ملت افغانستان گفته از یکطرف از ببرک واناهیتا دفاع می کنند وازطرف دیگردرسایت های خود با نشرنوشته وعکس مخالفین ببرک واناهیتا بی شرمانه به روی این هردوشاش سیاسی می پاشند. همه ملت افغانستان می داند که دستگیرها ودارودسته دستگیرهای سگ اخوان است به قبر رهبران حزب دموکراتیک خلق شاش پاشیده اند سایت های پرچم سیاست می کنند نه پروای ببرک دارند نه پروای اناهیتا را سرهردو نام تجارت می کنند وقتیکه عکس دستگیرهارا درپهلوی نام ببرک واناهیتا می بینند می گویند این تاجران پرچم است که بنام رهبران خود تجارت می کنند.

من تمام پرچمی های پروان ، کاپیسا، پنجشیر،بامیان را از نزدیگ می شناسم ازسوابق خود شان وخانواده شان خبردارم از روابط نقشبند بچه بازبا پرچمی های پروان وکشتن آن توسط عزیزپرچمی که بیریش نقشبند شاروال پروان بود اورا با دیگرپرچمی هایکه بیریش نقشبند بودن ترورکردند.آصف نبرد سالها دوست من بوده غفارحریف همسایه من بوده ومن از یک خانواده روحانی واشرافی ولایت پروان بودم وازنگاه شرافت وعفت درپروان خانواده من شهرت نیک داشته است.

حتی اخوان بارها به من  نوشته که این شرف باخته کی است  و پرچمی های پروان ، کاپیسا، پنجشیر،بامیان چرا به این شرف باخته ترا معرفی نمی کنند. این یک ایرانی الاصل است اخلاق افغانی ندارد. نوشته اول من درسایت آریایی راجع به کتاب رها درباد نشر شده حتی من ثریا بها را ملامت کرده ام که توتربیه دست ببرک واناهیتا هستی توحق توهین نداری کارد قلم این شرف باخته به استخوان من رسیده به من حق بدهد که من ازخود وخانواده خود وملت افغانستان دفاع کنم حزب دموکرایتک خلق ، مجاهد وطالب که درجامعه افغانی بدنام هستند پرُ رویی می کنند من که خودم وخانواده من به خاطر ملت افغانستان خون داده اند چرا در برابر رذالت های حزب دموکرایتک خلق ، مجاهد وطالب سکوت کنیم بعد از اینکه نقد کتاب رها درباد تمام شودشما ببینید دربرابرعکس العمل های این شرف باخته ها چه نوع پاغده می زنم من تمام توهین هایکه سایت پنداروبه نام زرنگاروبا دیگرنام های مستعاربه من روا داشته اند من به اساس قانون  گوگل می توانم این سایت ولینک های ارتباطی این اورگان شرف باخته هارا ببندم ولی من نمی خواهم می خواهم چیزهایکه راجع به من ودیگرملت شریف افغانستان درسایت بدنام پندارنوشته اند سایت پنداربالنگ های آن ملت شریف افغانستان بهتربشناسند من مرد ترس وپنهان کارنیستم به تمام سایت های تان این نامه راجهت قضاوت ارسال کردم.

هرگا ه سایتی یا پرچمی ازاین شرف باخته وازاین سایت بدنام پنداردفاع می کند  دا گزاو دامیدان.

 رحمت جان مراببخشید که کمی روشنتر نوشتم بااحترام کوچک شما موسی

نوت :عنقریب قسمت پانزده فصل شانزده نقد کتاب رها درباد توسط این قلم درسایت آزادی ــ خپلواکی به نقد کشیده می شود نوشته یک مرد انقلابی را درلابلای نقد من می خوانید که رذلت های سایت پنداربا گرداندگان شانرا ودیگرسایت ها ولنگ های پندارافشا کرده وآن مرد انقلابی را تمام ملت افغانستان می شناسند تاسیاه روشود آنکه دراوغش باشد.

 

هرکی دامن زپشت برداشتند      تخم بی شرمی برویش کاشتند