افغان موج   

داستان

فیلتر
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 2669
انگشت ششم 05 دلو 1388 2733
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 3906
موسیه 15 قوس 1388 3920
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 3250
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 2719
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 2738
یادی از استاد 28 میزان 1388 3574
خدا قبول کند 22 میزان 1388 2586
خنده و گریه 22 میزان 1388 2937
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 2768
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 2824
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 2911
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 2809
آیـنـــــه 07 میزان 1388 3781
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 7940
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 3866
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 3630
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 2573
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 12251
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 3482
بابه موسی 13 سرطان 1388 2870
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 2756
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 2419
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 4156
فصل پنجم 21 ثور 1388 2554
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 2775
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 2610
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 3017
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 2838
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 3115
راه وچاه 09 جدی 1387 2677
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 3200
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 2916
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 2380
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 3620
دشمن 05 عقرب 1387 3339
برگریزی 25 میزان 1387 3296
روز اول عید 07 میزان 1387 2809
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 3107
معلم زبان دری 27 اسد 1387 4076
داستان امتحان 05 سرطان 1387 2450
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 3359
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 2466
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 3984
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 3283
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 2242
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 2427
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 3660
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 2500