افغان موج   

داستان

فیلتر
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 2578
انگشت ششم 05 دلو 1388 2647
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 3794
موسیه 15 قوس 1388 3746
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 3136
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 2635
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 2619
یادی از استاد 28 میزان 1388 3489
خدا قبول کند 22 میزان 1388 2502
خنده و گریه 22 میزان 1388 2858
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 2646
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 2740
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 2802
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 2710
آیـنـــــه 07 میزان 1388 3655
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 7797
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 3766
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 3542
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 2472
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 11955
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 3380
بابه موسی 13 سرطان 1388 2746
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 2651
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 2326
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 4055
فصل پنجم 21 ثور 1388 2455
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 2679
تابلوهاي ناتمام 15 حمل 1388 2518
پنجره شب و تصویر 05 حوت 1387 2923
اعراب و اسرائیل 23 جدی 1387 2768
وعده میدهم عمو جان 09 جدی 1387 3026
راه وچاه 09 جدی 1387 2566
وقتی پدر بزرگم مُرد 03 قوس 1387 3125
پر طاوس و عطر بنفشه 30 عقرب 1387 2810
بوقلمونهای محلۀ ما 20 عقرب 1387 2315
پیراهن سبز کم رنگ با گلهای سپید 12 عقرب 1387 3531
دشمن 05 عقرب 1387 3238
برگریزی 25 میزان 1387 3189
روز اول عید 07 میزان 1387 2721
شوخی های دوران نوجوانی 03 سنبله 1387 3021
معلم زبان دری 27 اسد 1387 3963
داستان امتحان 05 سرطان 1387 2371
داستان سگی بنام شون 26 جوزا 1387 3270
ملاقات با شیطان 29 ثور 1387 2391
داستان پیره زن و چوچهء پشک 20 ثور 1387 3898
ماهی در مصرع یک شعر 12 ثور 1387 3190
آموزگاران زندگی 08 ثور 1387 2188
سوال های پی توی جواب های کردکی 29 حمل 1387 2335
مرز های عشق داستان 25 حمل 1387 3537
پرواز شماره يكصدو هفتاد دو 22 حمل 1387 2410