افغان موج   

داستان

فیلتر
روز سیه سر 15 حوت 1386 2497
شاخه گلي براي گلنـدام 27 دلو 1386 2016
باد آورده 22 دلو 1386 2236
در گذشت یک دختر 11 دلو 1386 3008
لیلا داستان کوتاه 02 دلو 1386 3491
همدم خانم 16 جدی 1386 2704
فرهنګ او سياست 10 جدی 1386 2896
بوی گوشت و استخوان 04 جدی 1386 2322
فردای موهوم 08 میزان 1386 2167
من کرد هستم 20 سنبله 1386 2096
عشق موتور 24 اسد 1386 3450
وصیت مرحومی 27 سرطان 1386 2040
چگونه حمدی فیل دستگیر می شود؟ 30 ثور 1386 2385
زمزمه های گوشه نشین (داستان 10 جدی 1385 2983
طعمه (داستان 08 جدی 1385 3102
خاطراتی از کوره راه های مهاجرت قسمت سوم جدید 17 قوس 1385 4379
حلبی زنگ زده 28 عقرب 1385 2499
خفاشان 06 میزان 1385 3161
دعای معلم جغرافیا 19 سنبله 1385 2718
عروسک 27 سرطان 1385 3689
خشـکسالی 08 ثور 1385 3546
تولیدی باستان سازی 28 حوت 1384 2759
تازه وارد ( داستان ) 28 حوت 1384 2834